piątek 12 lipca 2024
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

MISS WARSZAWY

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Warszawy  jest konsorcjum Warszawskiego Centrum Promocji (organizator wykonawczy) oraz Orchid Studio/Neo Models (organizator regionalny) zwane dalej Organizatorami.
 2. Z organizatorami konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy z Organizatorami, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatorów konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 4. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
 5. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki regionalne od daty konkursu regionalnego, a laureatki konkursu MISS POLSKI  od daty finału konkursu.
 6. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

 

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Regionalny konkurs Miss Warszawy ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujące się na stronie internetowej Organizatorów www.miss.warszawa.pl.
 2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: MISS Warszawy, Vice Miss, I Vice Miss, II Vice Miss, Miss Patrona Medialnego, Miss Naszego Partnera, Miss Foto.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
 4. Miss Warszawy reprezentować będzie Warszawę w Narodowym Konkursie Piękności Miss Polski, które są bezpośrednią przepustką do międzynarodowych konkursów piękności na podstawie zawartych przez Missland umów.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Kwalifikacje do konkursu:
  • Kwalifikacje do konkursu przeprowadzają Organizatorzy za pośrednictwem castingu.
  • Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatorów
  • Organizatorzy dopuszczają możliwość organizacji dodatkowych castingów.
  • O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Warszawy decydują Organizatorzy.
 2. Okres przygotowawczy:
  • Kandydatka zakwalifikowana do Finału konkursu Miss Warszawy zobowiązana jest podpisać i przestrzegać Regulaminu konkursowego.
  • Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatorów w szczególności udział we WSZYTKICH próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
  • Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatorów tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacja konkursu oraz konsekwencjami finansowymi.
  • W okresie poprzedzającym Wielka Gale Finałową Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatorów.

 

VI. FINAŁ

 1. Finał regionalnego konkursu Miss Warszawy odbędzie się nie później niż do końca maja właściwego roku.
 2. Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatorów: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
 3. Jury powołane przez Organizatorów wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.

 

VII. JURY

 1. Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Castingow.
 2. Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Konkursowe.
 3. Skład Jury Castingowego i Jury Konkursowego ustalają Organizatorzy, a zatwierdza Missland. W skład jury konkursu  wchodzi przedstawiciel Missland, bądź osoba wskazana przez Missland.
 4. W sprawach spornych  decydującym jest głos  Przewodniczącego Jury.
 5. Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu.
 6. Punkt 5 dotyczy wystąpień artystycznych, odbywających się podczas Gali Finałowej.
 7. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
 8. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.

 

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Warszawy musi spełniać następujące warunki: 
  • Posiadać obywatelstwo polskie
  • Być bezdzietną panną
  • Wiek 14-24 lata (ukończone 14 lat i nie skończone 24 lata).
 2. Każda z kandydatek zgłaszająca się do kwalifikacji castingowej zobowiązana jest przygotować na własny koszt dwuczęściowy kostium kąpielowy (bikini) do prezentacji oraz odpowiednie do obuwie na wysokim obcasie (tzw. szpilki).
 3. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatorów oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorami.
 4. Laureatki Miss Warszawy nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.

 

IX. NAGRODY

 1. Miss Warszawy: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
 2. I i II Vicemiss Polski: szarfa tytułowa.
 3. Inne tytuły komplementarne  – szarfa tytułowa.

 

X.  NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatroów z fundatorami nagród.

Główny sponsor konkursu

Sponsorzy konkursuStylizacja choreografia

Patronat medialny

Współpraca medialna

Obsługa fotograficzna